หินอ่อน

ดีที30

ดีที24

ดีที25

ดีที26

ดีที27

ดีที28